Algemene voorwaarden 2024

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Daphne Kleine eigenaar van D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon op personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden
 4. Fotograaf: Daphne Kleine, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
 5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde(n) van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteursweg 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijs indicatie via een gesprek (per mail of telefonisch) of een prijsopgave/offerte.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 4. Fotograaf doet enkel een aanbod wanneer opdrachtgevers aangeven wanneer er andere professionele/beroepsfotografen werkzaam zullen zijn tijdens de uitvoering van de opdracht, mits dit van toepassing is.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in werkzaamheden of prijsstijgingen van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.
 5. Enkel als het voorschot is betaald zal de opdracht daadwerkelijk worden aangenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf maakt hierbij gebruik van haar artistieke vrijheid en maakt derhalve artistieke keuzes voor het vastleggen van de momenten.
 2. Fotograaf werkt in een documentaire/beeldverhaal stijl en zal de momenten in de een eigen stijl vastleggen, ongeacht de loop of plannen van de dag.
 3. Fotograaf kan, gezien haar gebruikelijke stijl en werkwijze, niet garanderen dat alle aanwezigen even vaak op beeld worden vastgelegd.
 4. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.
 5. Fotograaf kan de kwaliteit van fotografie niet garanderen, wanneer derden in de weg lopen of in het beeld staan.
 6. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij de fotograaf dit nodig achtnabewerking zal plaatsvinden op omgeving als er storende factoren zijn.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijde en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend verkrijgen van toestemming om op locatie te mogen fotograferen.
 8. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs voor een vervangende fotograaf zorgen die dezelfde opleiding heeft genoten.

Artikel 6. Album en afdrukken

 1. Albums en afdrukken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf als concept ontworpen, zonder inmenging van opdrachtgever. Vervolgens zal het concept getoond en besproken worden met opdrachtgever, om zo eventuele aanpassingen te maken. (Bekijk het concept op een groot beeldscherm, zoals laptop of computer)
 2. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na inzage van het eerste concept-ontwerp, zonder extra kosten, eenmaal wijzigingen laten aanbrengen. Opdrachtgever mag hierbij maximaal 3 wijzigingen laten aanbrengen, waarbij geen ingrijpende wijzigingen in de lay-out mogen plaatsvinden.
 3. Voor extra wijzigingen zal fotograaf extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door fotograaf aan opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 4. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert fotograaf een nieuw concept-ontwerp.
 5. Binnen 14 dagen na levering van het concept-ontwerp dient opdrachtgever akkoord te geven op het ontwerp, enkel wijzigingen die vooraf vastgelegd zijn, maar niet uitgevoerd kunnen dan nog kosteloos worden gemaakt. Wanneer fotograaf binnen 14 dagen geen terugkoppeling heeft gekregen, althans geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft ontvangen, beschouwd fotograaf dit als akkoord op het ontwerp en zal fotograaf het album of afdruk laten drukken.
 6. Fotograaf laat het album niet eerder drukken dan de factuur met betrekking tot, onder meer, het album of afdruk is voldaan.
 7. Na bestelling wordt het album tussen 4en 8 weken geleverd.
 8. Levering van het album wordt met opdrachtgever afgestemd. Dit kan persoonlijk of per post.
 9. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het kleur verschil van de afdruk. Digitale kleuren en gedrukte kleuren kunnen afwijkend zijn. 

Artikel 7. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie jpg. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.
 3. Fotograaf levert de fotobestanden ongeveer 6 weken na de reportagedatum
 4. Foto’s worden afgeleverd middels, email, op een USB-stick, of in een album, enkel als dit vooraf is overeengekomen met opdrachtgever.
 5. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 6. Fotograaf laat een digitaal proefdruk zien. Zodra de klant akkoord gaat met het proefdruk zal deze worden gedrukt. 

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 6. Er geldt een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor en door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7-14 dagen na factuurdatum.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient er een aanbetaling voldan te worden voor aanvang van de opdracht.
 4. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van de opdracht voldaan te zijn.
 5. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering en acceptatie van de algemene voorwaarden, vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.
 6. Levering van foto’s, album of andere producten of bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door opdrachtgever is voldaan.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 24 uur zal tevens 50% van de genoemde prijs op de offerte in rekening worden gebracht.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten, waaronder doch niet uitsluitend het album. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, socialmedia, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Foto’s waarop personen zeer herkenbaar zijn afgebeeld, zullen enkel met toestemming van opdrachtgever worden gebruikt voor promotiedoeleinden
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen toestemming voor de publicatie van de foto’s op socialmedia, mits onder naamsvermelding van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd toestemming te verlenen aan derden, om ook op socialmedia de foto’s te plaatsen. Derden moeten hiervoor schriftelijk toestemming voor vragen bij fotograaf.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. Hieronder mede, doch niet uitsluitend begrepen bijsnijden van de werken of de werken omzetten van kleur naar zwart-wit, het toevoegen van tekst aan de foto.
 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht (in overleg met de familie) voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 3. Met het kopen van de digitale bestanden koop je het gebruiksrecht. Het auteursrecht blijft altijd bij de fotograaf en kan alleen worden overgedaan dmv akte. Bij dit gebruiksrecht mag je de foto’s afdrukken voor eigen gebruik. Bij publicatie (niet commercieel) moet de naamsvermelding komen. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Geen afgeleid werk wat wil zeggen dat de foto’s moeten worden afgedrukt in het originele aangeleverde formaat en niet mogen worden gecropt (snijden). Voor een ander formaat dient er een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de fotograaf.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlate leveringen als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers (bij provider, postbesteller, afdrukcentrale).

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

Artikel 17. Workshops

Aanmelding
1. Aanmelden voor een cursus of workshop doet de cursist door het invullen van het aanmeldformulier op de site. De inschrijving wordt door D.A.F. daadwerkelijk Andere Fotografie per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst tot stand.

a. Eventuele workshops, Masterclass of 1op1 coaching, op locatie wordt middels een offerte met de opdrachtgever afgestemd.
2. Bij inschrijving geldt de workshopprijs zoals vermeld staat op de website ten tijde van de aanmelding. 

3. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden

Betaling

4. Betaling van de workshop verloopt via de webshop. Na betaling zal D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie, de betaling bevestigien en per mail de factuur versturen. De reservering is enkel definitief als de factuur voldaan is. Bij beperkte deelname kan het zijn dat de workshop niet doorgaat. Het betaalde bedrag zal dan worden teruggestort.

a. Als de workshops middels een opdrachtgever (evenement) geregeld wordt zal de betaling met de opdrachtgever afgestemd worden, hier kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden.
5. Indien de cursist niet of niet tijdig betaald zijn alle kosten, inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

a. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Annulering door de cursist of opdrachtgever
7. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Er vind geen terugbetaling plaats van het cursusgeld.

8. Het is mogelijk, in overleg, de besproken workshop door een andere cursist in te laten nemen. Dit moet je zelf regelen.

9 In overleg kan bij dringende en geldige redenen vanwege overmacht de workshop verzet worden. Dit verzoek dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Geldige redenen voor het verzetten van een workshop zijn onder andere; een ongeval, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. Dit geldt alleen bij 1 op 1 workshops. Verzetten is niet mogelijk bij een groepsworkshop.

Annulering door D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie
10. D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie is gerechtigd een workshop met een geldige reden te annuleren (zoals te weinig deelnemers). D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien mogelijk zal D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie een vervangende datum voorstellen voor de workshop. Indien de cursist geen gebruik kan maken van het alternatief of er geen passend alternatief aanwezig is zal D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie het betaalde cursusgeld restitueren.

a. Indien er al kosten gemaakt zijn voor de reis of transport zullen deze niet geretourneerd worden. Het is aan de opdrachtgever hier indien gewenst een passende verzekering voor af te sluiten.

Inhoud workshop 

11. Het workshopprogramma is gecreëerd door D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie. Hierdoor berust het intellectuele eigendom bij D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie. Het is dan ook niet toegestaan het workshopprogramma of gedeelten hiervan te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.
12. De cursist kan worden gevraagd eigen foto’s aan te leveren ten behoeve van de 1 op 1 workshop. Eventuele andere foto's welke gebruikt worden tijdens de workshop zijn eigendom van D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie en belast met portret- en copyright. Deze mogen dan ook niet anders gebruikt worden dan het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Het is niet toegestaan deze foto's commercieel te gebruiken, af te drukken of op welke andere manier dan ook te exploiteren.

13. D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie regelt zelf modellen voor de workshops. Indien een model niet op komt dagen of op het laatste moment afmeldt zal het model vervangen worden. 

14. Indien de workshop of training plaatsvindt op een evenement / locatie georganiseerd door opdrachtgever, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te zorgen dat er modellen aanwezig zijn tijdens de workshop. 

a. Opdrachtgever is in dit geval ook verantwoordelijk voor de toestemming van de modellen / ouders om het resultaat van de workshop online te gebruiken. Opdrachtgever verplicht zichzelf dit contractueel te regelen met de modellen / ouders.

Aansprakelijkheid

15. D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het volgen van de workshop. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie of door haar ingeschakelde personen

Concurrentiebeding

16. Het is niet toegestaan om binnen 2 jaar na het volgen van een workshop of 1 op 1 coaching bij D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie zelf workshops of betaalde content te organiseren met vergelijkbare onderwerpen.

Privacy & persoonsgegevens

17. D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie is van toepassing.